REKISTERISELOSTE

Arvostamme yksityisyyttäsi

REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Päivitetty 5.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tilausmatkat Oy
+358 40 1711 000 | toimisto@suomentilausmatkat.fi

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Karppinen

toimisto@suomentilausmatkat.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Tilausmatkat Oy -asiakasrekisteri
– Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Suomen Tilausmatkat Oy:n oikeutettujen etujen toimittamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Suomen Tilausmatkat Oy -asiakastiedot

  • Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, www-osoite
  • Asiakkaat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot, laskutustiedot

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella esimerkiksi henkilön vierailusta yrityksen verkkosivulla ja hänen suorittamistaan toimenpiteistä kuten dokumenttien latauksista, katsotuista sivuista ja lomakkeiden täytöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä asiakassuhteeseen sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tilaamista palveluista.

Henkilöistä kerätään tietoa myös kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Matkojen yhteydessä voidaan kerätä osallistujatietoja.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksyttyjen teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy asiattomilta on estetty.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidylla on oikeus vaatia, että Suomen Tilausmatkat Oy oikaisee ilman aiheetonta viivästystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot sekä oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen että:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevia tietojen käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Scroll to Top